Skip to content

regulamin cmentarza

par. Wniebowzięcia N M P w Łasku - Kolumnie

* Komisja ds. Cmentarzy Kurii Metropolitalnej Łódzkiej, podaje do wiadomości, że groby po 20 latach bez względu na ich stan
utrzymania, mogą być - zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
(tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 23 poz. 295) - ponownie przekopane celem pochowania zmarłych.

* Osoby pragnące utrzymać swoje groby rodzinne na dalsze 20 lat od pochowania, powinny zgłosić się do administratora
cmentarza celem rejestracji i uzyskania przedłużenia potwierdzenia dysponowania grobem/placem.

* Wszystkie groby muszą być oznaczone tabliczką nekrologową z podaniem imienia, nazwiska i daty zgonu zmarłego.

* Groby należy utrzymywać w należytym porządku. Ich oznakowanie powinno być wykonane w sposób trwały, czytelny
i w miejscu widocznym.

* Brak oznakowania ponowionego dysponowania grobem/placem może spowodować omyłkowe pochowanie innych zmarłych.

* Wszelkie place i groby samowolnie zarezerwowane lub przywłaszczone pozostają w dyspozycji zarządu cmentarza.

*   Stawianie nagrobków lub ich renowacja bez
poinformowania i zgody administratora cmentarza jest zabronione
.

Zabrania się:

 

- Stawiania ławek i utwardzania przejść bez zgody administratora cmentarza.

-  Przebywania na terenie cmentarza w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie.

- Palenia tytoniu na cmentarzu.

- Wprowadzania zwierząt na teren cmentarza.

-  Sadzenia lub wycinania drzew, przemieszczania mogił i nagrobków lub ogrodzeń
bez uzgodnienia z administratorem cmentarza.

- Wjazdu na cmentarz wszelkimi pojazdami bez zgody administratora cmentarza.

-  Wywożenia i przywożenia na cmentarz nagrobków bez wcześniejszych uzgodnień z administratorem cmentarza.

- Handlu, akwizycji i reklamy na terenie cmentarza.

 

UWAGA:

Za skradzione kwiaty i inne przedmioty, za zniszczone pomniki lub ławki oraz za uszkodzone utwardzenia przejść, zarząd cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.

 

Wszelkie formalności związane:

- z ponowieniem dysponowania grobem;

- postawienia nagrobka

można dopełnić w kancelarii cmentarza czynnej we wtorki i czwartki
w godz. 16:00 – 17:30 (wejście od ul. Jagiełły).

Formalności związane z pogrzebem i pochowaniem zmarłej osoby dokonamy w kancelarii parafialnej (wejście od ul. Jagiełły)w godzinach jej otwarcia.